دم باریک

دم باریک

کاربردی ترین نوع انبر برای موارد ظریفکاری و نگهداری قطعات ظریف دم باریک میباشد و داشتن فک کوچک و باریک علت این فرایند است

کاربرد دم باریک در صنعت و مشاغل برقی بیشتر است