کولیس

کولیس

کولیس ابزاری کاربردی برای اندازه گیری ابعاد قطعه به طور دقیق میباشد که در دو نوع ساده و دیجیتال عرضه شده است

کولیس دیجیتال برای اندازه گیری بسیار دقیق استفاده میشود و دقت اندازه گیری آن از کولیس ساده بیشتر است

کولیس های اندازه گیری در اکثر موارد دارای عمق سنج و قطر سنج نیز هستن